Published News

Chờ đợi vững từ vựng rồi mới giao tiếp là sai lầm trong luyện tiếng Anh

http://beaulopo043.postbit.com/o-t-h-c-b-ng-toan-ph-n-b-ng-5-tuy-t-k-luy-n-ti-ng-anh-ung-ph-ng-phap.html

Nhiều bạn cảm thấy phải cần mẫn học tiếng Anh cho đến khi mình am hiểu tất cả các từ vựng, học tất cả các ngữ pháp thì đến khi đó mình sẽ giao tiếp và sử dụng tiếng Anh nhanh chóng. Nhưng đây không phải là cách